Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltatásunk használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket.

Értelmezés és definíciók

Interpretáció

Azok a szavak, amelyek kezdőbetűjét nagybetűvel írják, a következő feltételek mellett határozzák meg a jelentésüket. A következő definíciók jelentése ugyanaz, függetlenül attól, hogy egyes vagy többes számban szerepelnek.

Definíciók

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

A Kapcsolt vállalkozás olyan entitást jelent, amely irányít, egy fél irányítása alatt áll, vagy amely egy féllel közös irányítás alatt áll, ahol az "irányítás" az igazgatók megválasztására vagy más irányító hatóságra szavazásra jogosító részvények, részvények vagy egyéb értékpapírok legalább 50%-ának tulajdonjogát jelenti.

Ország: Magyarország

A Vállalat (amelyre jelen Szerződésben „a Vállalat”, „Mi”, „Mi” vagy „Mi” néven hivatkozunk) a www.legeartis.hu webhelyre hivatkozik.

Eszköz: minden olyan eszköz, amely hozzáfér a Szolgáltatáshoz, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális táblagép.

A Szolgáltatás a Webhelyre vonatkozik.

Harmadik fél közösségi médiaszolgáltatása: bármely harmadik fél által biztosított szolgáltatás vagy tartalom (beleértve az adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat), amelyet a Szolgáltatás megjeleníthet, tartalmazhat vagy elérhetővé tehet.

Ön: a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó magánszemély, vagy az a vállalat vagy más jogi személy, amelynek nevében az adott személy hozzáfér a Szolgáltatáshoz vagy azt használja, adott esetben.

Köszönetnyilvánítás

Ezek a Szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint az Ön és a Vállalat között érvényben lévő szerződés. Jelen Általános Szerződési Feltételek rögzítik minden felhasználó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használatának feltétele, hogy Ön elfogadja és betartja ezeket a feltételeket. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférnek vagy használják a Szolgáltatást.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy elmúlt 18. életévét betöltötte. A Vállalat 18 éven aluliak számára nem engedélyezi a Szolgáltatás használatát.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és a szolgáltatás használatának feltétele a Vállalat adatvédelmi szabályzatának Ön általi elfogadása és betartása. Adatvédelmi szabályzatunk leírja az Alkalmazás vagy a Webhely használata során az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, valamint tájékoztatja Önt az Ön adatvédelmi jogairól és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt. Kérjük, hogy szolgáltatásunk használata előtt figyelmesen olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat linkeket olyan harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásokra, amelyek nem a Vállalat tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Vállalatnak nincs ellenőrzése harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalma, adatvédelmi irányelvei vagy gyakorlata felett, és nem vállal felelősséget azokért. Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a Vállalat sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a webhelyen elérhető bármely ilyen tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra való támaszkodás okoz, vagy azzal összefüggésben okozott. vagy bármely ilyen webhelyen vagy szolgáltatáson keresztül.

Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által felkeresett harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak általános szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Felmondás

Az Ön hozzáférését azonnal, előzetes értesítés és felelősség nélkül, bármilyen okból megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük, beleértve a korlátozások nélkül, ha Ön megsérti jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A felmondást követően a Szolgáltatás használati joga azonnal megszűnik.

A felelősség korlátozása

Az Önt esetlegesen elszenvedett károk ellenére a Vállalat és bármely beszállítója teljes felelőssége a jelen Feltételek bármely rendelkezése értelmében, valamint az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége a fentiek tekintetében az Ön által a Szolgáltatáson keresztül ténylegesen kifizetett összegre korlátozódik. vagy 100 USD, ha még nem vásároltbármit a Szolgáltatáson keresztül.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Vállalat vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelősek semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért (beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonból, veszteségből eredő károkat). adatok vagy egyéb információk, üzleti megszakítás, személyi sérülés, a magánélet elvesztése, amely a Szolgáltatás, harmadik féltől származó szoftver és/vagy harmadik féltől származó hardver használatából vagy használatának képtelenségéből ered, vagy bármilyen módon összefügg azzal. szolgáltatás, vagy más módon a jelen Feltételek bármely rendelkezésével kapcsolatban), még akkor is, ha a Vállalatot vagy bármely szállítót tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és akkor is, ha a jogorvoslat nem teljesíti alapvető célját.

Egyes államok nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák kizárását vagy a felelősség korlátozását a véletlen vagy következményes károk esetén, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike nem érvényesül. Ezekben az államokban mindkét fél felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott.

"AHOGY VAN" és "AHOGY ELÉRHETŐ" Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatást "AHOGY VAN" és "AHOGY ELÉRHETŐ" és minden hibával és hibával mindenféle garancia nélkül. A hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Vállalat a saját nevében és Leányvállalatai, valamint azok licencadói és szolgáltatói nevében kifejezetten elzár minden garanciát, legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényi vagy egyéb, a Szolgáltatás, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó összes hallgatólagos garanciát, valamint a kereskedésből, a teljesítményből, a használatból vagy a kereskedelmi gyakorlatból fakadó garanciákat. A fentiek korlátozása nélkül a Vállalat nem vállal garanciát vagy kötelezettséget, és nem vállal semmilyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön igényeinek, eléri a kívánt eredményt, kompatibilis lesz, vagy más szoftverrel, alkalmazással, rendszerrel vagy szolgáltatással működik, működik. megszakítás nélkül meg kell felelnie bármely teljesítmény- vagy megbízhatósági szabványnak, hibamentesnek kell lennie, vagy hogy a hibák vagy hibák kijavíthatók vagy kijavíthatók.

A fentiek korlátozása nélkül sem a Vállalat, sem a vállalat szolgáltatója nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát: (i) a Szolgáltatás működésére vagy elérhetőségére, illetve az információkra, tartalomra és az azon szereplő anyagok vagy termékek; (ii) a Szolgáltatás zavartalan vagy hibamentes lesz; (iii) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott információk vagy tartalom pontosságára, megbízhatóságára vagy aktualitására vonatkozóan; vagy (iv) a Szolgáltatás, annak szerverei, a Vállalattól vagy nevében küldött tartalom vagy e-mailek mentesek vírusoktól, szkriptektől, trójai programoktól, férgektől, rosszindulatú programoktól, időzített bombáktól vagy egyéb káros összetevőktől.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos típusú garanciák vagy korlátozások kizárását a fogyasztó vonatkozó törvényes jogaira vonatkozóan, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások és korlátozások egy része vagy mindegyike nem vonatkozik Önre. Ebben az esetben azonban az ebben a szakaszban meghatározott kizárásokat és korlátozásokat a vonatkozó jogszabályok által kikényszeríthető legnagyobb mértékben kell alkalmazni.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre és a Szolgáltatás Ön általi használatára az ország törvényei irányadók, kivéve a kollíziós szabályokat. Az Alkalmazás Ön általi használatára egyéb helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.

Viták megoldása

Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, beleegyezik abba, hogy először informálisan próbálja megoldani a vitát a Vállalathoz fordulva.

Az Európai Unió (EU) felhasználóinak

Ha Ön az Európai Unió fogyasztója, akkor a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak minden kötelező rendelkezése élvezheti.

Az Egyesült Államok jogi megfelelősége

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) Ön nem olyan országban tartózkodik, amelyre az Egyesült Államok kormánya embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként jelölt meg; ország, és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján.

Elválaszthatóság és lemondás

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek tekintik, az adott rendelkezést megváltoztatjuk és úgy értelmezzük, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsa az adott rendelkezés céljait, a többi rendelkezés pedig továbbra is teljes érvényben marad. .

Lemondás

Az itt meghatározottak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának vagy kötelezettség teljesítésének megkövetelésének elmulasztása nem befolyásolja a felek azon képességét, hogy ezt a jogot gyakorolják, vagy ezt követően bármikor megköveteljék az ilyen teljesítést, és a jogsértésről való lemondás sem minősül. minden későbbi jogsértésről való lemondás.

A fordítás értelmezése

Lehetséges, hogy ezeket az Általános Szerződési Feltételeket lefordítottákha Szolgáltatásunkon elérhetővé tettük azokat. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol szöveg az irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek változásai

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az új feltételek hatályba lépése előtt legalább 30 nappal korábban értesítsük. Azt, hogy mi minősül lényeges változásnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Ha a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja Szolgáltatásunkat, Ön beleegyezik a módosított feltételek betartásába. Ha Ön részben vagy egészben nem fogadja el az új feltételeket, kérjük, hagyja abba a webhely és a Szolgáltatás használatát.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk:

  • E-mailben: info[@]legeartis.hu

Szerzői jog © 2024 www.legeartis.hu. Minden jog fenntartva.